دانلود طرح لایه باز سربرگ سبز

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ رنگین

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سبز و توسی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سبز موجی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و مشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سبز رنگین

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ آبی و نارنجی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و مشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ با هلال آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ آبی و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ بنفش و آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ بنفش و آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سبز و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سه رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ مشکی و آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ نارنجی رنگین

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ مشکی و قرمز

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ مشکی و قرمز

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ نارنجی و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سبز و توسی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ با حاشیه صورتی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و طلایی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ آبی و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ نارنجی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سبز و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سه رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ حاشور دار

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سبز دو رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و توسی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز و سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز رنگین

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سرمه ای

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ بارکد دار

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ صورتی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

طرح لایه باز سربرگ نارنجی و سرمه ای

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

طرح لایه باز سربرگ نارنجی و سرمه ای

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ زرد و بنفش

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سرمه ای

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ سرمه ای و سبز

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ مشکی و آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ مشکی و قرمز

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

دانلود طرح لایه باز سربرگ قرمز

۳۰,۰۰۰ تومان

در این پست یک سربرگ اداری مدرن و فرمت PSD برای شما طراحان عزیز ایرانی آماده و ارائه شده است.…

سربرگ اداری؛ نماد هویت شرکت شما

سربرگ یا همون نامه سربرگدار یه چیز خیلی مهمیه برای هر شرکت و موسسه‌ای. اینا معمولاً روی کاغذ A4 یا A5 چاپ میشن و برای نوشتن نامه‌های رسمی استفاده می‌کنن.

خیلیا الان دنبال طرح لایه‌باز و قشنگ سربرگ هستن تا بتونن نامه‌های شرکت یا موسسشون رو روی اون چاپ کنن.

ما توی سایتمون انواع طرح‌های خفن و لایه‌باز سربرگ فارسی و انگلیسی رو با فرمت PSD آپلود کردیم تا تو بتونی راحت اونا رو ویرایش کنی.

فقط کافیه لوگو و اطلاعات تماس شرکتت رو روی طرح‌هامون اضافه کنی. ما حتی جاهایی برای این کار توی طرحا خالی گذاشتیم تا راحت‌تر باشه.

پس اگه می‌خوای سربرگ شیک و حرفه‌ای داشته باشی، سری بزن به سایت تیک طرح و طرح‌های لایه‌بازمون رو دانلود کن. قول می‌دم پشیمون نمیشی!

دانلود بهترین سربرگ های آماده برای شرکت و موسسه شما

سربرگ ها یا همان Letter Head ها در اصل کاغذهایی در ابعاد استاندارد می باشند که از آن ها جهت نگارش نامه های رسمی ارگان ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها و یا هر کسب و کاری استفاده می شود. در طراحی سربرگ معمولا از ابعاد استانداردی مانند A4 و یا A5 استفاده می نمایند ولی محدودیتی در استفاده در ابعاد دیگر نیز وجود ندارد. سربرگ یکی از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده ست اداری می باشد و از اهمیت بسیار بالایی نسبت به سایر عناصر ست اداری دارد. امروزه در تمامی شرکت ها و موسسات و سازمان های معتبر می توانید مشاهده کنید که از نمونه سربرگ شرکت خود جهت نامه نگاری ها استفاده می نمایند.

طراحی سربرگ؛ سریع، آسان، باکیفیت

در صورتی که شما نیز نیاز به طراحی سربرگ برای مجموعه خود دارید و نیاز به طرح لایه باز سربرگ اداری یا نمونه سربرگ آماده دارید، می توانید از بخش دانلود سربرگ لایه باز با فرمت PSD سایت ما استفاده کرده و اقدام به دانلود نمونه آماده سربرگ اداری لایه باز خود نمایید. طرح هایی که ما برای شما آماده و ارائه کرده ایم تماما طرح لایه باز سربرگ خام و سربرگ آماده و و طرح سربرگ بوده و شما می توانید با درج لوگو و اطلاعات تماس خود آن را طبق سلیقه و نیاز خود ویرایش کرده و استفاده نمایید. سربرگ شرکت بیان کننده هویت اصلی شرکت می باشد ، پس نیاز است در طراحی سربرگ اداری و دانلود نمونه سربرگ آماده و سربرگ شرکتی ، تمامی فاکتورها و اصول حرفه ای گری رعایت شود تا بیننده در یک نگاه ، مجذوب طرح شده و دید بسیاری خوبی نسبت به آن مجموعه پیدا نماید. معمولا درج اطلاعاتی از قبیل لوگو ، اطلاعات تماسی مانند تلفن ، آدرس ، اطلاعات شبکه های اجتماعی و غیره الزامی می باشد و طراحان مجموعه ما تلاش نموده اند تا با قرار دادن این المان ها در طرح لایه باز سربرگ اداری ، نمونه سربرگ آماده ، کار شما را راحت تر کرده و شما تنها با ویرایش این اطلاعات ، اقدام به خلق سربرگ اداری خود نمایید.

طرح های لایه باز و خلاقانه برای سربرگ اداری حرفه ای

ضمنا تمامی این طرح لایه باز سربرگ با فرمت PSD ارائه شده اند و شما می توانید تمامی المان های این طرح ها را طبق سلیقه خود تغییر دهید حتی رنگ بندی این طرح ها به سادگی با چند کلیک ، قابل تغییر بوده و شما هیچ محدودیتی در ویرایش و شخصی سازی این طرح لایه باز سربرگ اداری نخواهید داشت. تیم طراحان ما ، آرشیو سربرگ اداری و سربرگ آماده را بصورت روزانه و مستمر با طرح سربرگ لایه باز جدید ، دانلود نامه سربرگ دار ، سربرگ شرکت و سربرگ آماده بروزرسانی می نمایند و شما می توانید روزانه از طرح های جدید بهره مند گردید.

طراحی سربرگ اداری

هویت شرکتتان را به روشنی بیان کنید! طراحی سربرگ اداری با لایه باز به شما این امکان را می‌دهد که هویت و استایل منحصر به فرد شرکت خود را با جزئیات دقیق بیان کنید. از طراحی‌های متنوع ما استفاده کنید.

نمونه سربرگ اداری لایه باز

نمونه سربرگ اداری‌های لایه باز ما با تنوع طرح و استایل، به شما این امکان را می‌دهند تا هویت شرکتی منحصر به فردی ایجاد کنید. مشاهده نمونه‌ها و انتخاب بهترین الگو برای شرکتتان.

فایل لایه باز سربرگ اداری

سفارشی سازی هویت شرکت! با فایل لایه باز سربرگ اداری، به شما امکان کامل سفارشی سازی هویت شرکتی خود را می‌دهد. از این فایل‌ها برای ایجاد یک سربرگ حرفه‌ای و منحصر به فرد استفاده کنید.