دانلود موکاپ کتاب مصور با مارک سبز

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب مصور

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب های باز مارک سبز

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ سه جلد کتاب مارک سبز

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ دو جلد کتاب مارک زرد

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ سه جلد کتاب مارک سیاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب مارک زرد

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ دفتر سیمی نقاشی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب مارک طلایی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب برگ رنگی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب های جلد ضخیم

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ دفتر با جلد عکس دار

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ دفتر های سیم دار

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب کنار نان ها

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ مجله عکس دار

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب سفید روی تخته

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب سفید با نشان وسط

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب سفید با مارک مشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب سفید با کادر نارنجی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ دو جلد کتاب سبز رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب با نشان وسط

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب با کاور سبز

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ دفترچه صورتی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب روی تخته چوبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ روزنامه چهار ستونه

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ روزنامه با نوشته سبز

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب سه جلدی ایستاده

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ دو جلد گذرنامه

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب با رنگ آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب سه جلدی روی هم

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ گذرنامه روی میز

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب ورق زدن

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب نقاشی با منظره

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب دست در وسط

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب سه جلدی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب در بغل

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ گذرنامه یا پاسپورت

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب نگاه به جلد

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب مطالعه

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب خواندن

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب گذاشتن در ساک

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب نشان دادن

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب کنار دوربین

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ دو جلد گذرنامه

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب از تک جلد

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب سه جلدی

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب جلد منظره دار

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ گذرنامه

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب یک با جلد مشکی و زرد

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب با جلد مشکی و زرد

۳۰,۰۰۰ تومان

در خدمت شما طراحان عزیز هستیم با یک طرح لایه باز و بسیار زیبا و با کیفیت از یک طرح…

دانلود موکاپ کتاب و دفتر

با استفاده از این قالب های آماده موکاپ کتاب و موکاپ دفتر ، می‌توانید با قرار دادن تصویر جلد کتاب و دفتر خود و صفحات آن در این فایل لایه باز یک تصویر زیبا از کتاب و دفتر خود تحویل بگیرید. این موکاپ ها در قالب یک فایل PSD بر روی سایت تیک طرح قرار گرفته است. با اجرای این فایل در محیط فتوشاپ خیلی ساده و راحت می توانید از این طرح استفاده کرده و نسبت به ویرایش و سفارشی سازی آن اقدام کنید ، این طرح ها مناسب جهت طرح نهایی جلد کتاب و دفتر می باشد. اگر شما به دنبال دانلود موکاپ کتاب ، یا دانلود موکاپ دفتر ، یا دانلود موکاپ سررسید هستید می توانید از موکاپ های ارائه شده در این بخش سایت استفاده نمایید.

دانلود موکاپ کتاب و دفتر لایه باز

با دانلود این موکاپ کتاب لایه باز می‌توانید به طراحی کتاب خود عمق و وجدان بیشتری بدهید. از لایه‌های باز این موکاپ برای سفارشی‌سازی جزئیات استفاده کنید و یک جلد منحصر به فرد ایجاد کنید.

ساخت موکاپ کتاب ایستاده

موکاپ کتاب ایستاده با جزئیات دقیق به شما امکان می‌دهد تا کتابی شگفت‌انگیز و آماده به چاپ را به نمایش بگذارید. این موکاپ برای نشان‌دهی به طراحی داخلی و خارجی کتاب شما عالی است.

موکاپ کتاب با جلد سخت

با این موکاپ کتاب با جلد سخت، می‌توانید طرحی شکیل و متفاوت از کتاب خود داشته باشید. از جلد سخت برای نشان دادن ارزش و وزن محتوای کتاب استفاده کنید.

موکاپ لایه باز جلد کتاب

این موکاپ کتاب و دفتر با لایه‌های باز به شما این امکان را می‌دهد که به‌طور دقیق و دلخواه جزئیات جلد کتاب خود را ویرایش کنید. طراحی منحصر به فرد خود را با استفاده از این موکاپ به واقعیت بپیوندید.

موکاپ صفحات داخلی کتاب

با این موکاپ می‌توانید به زیبایی و اصالت صفحات داخلی کتاب خود را نشان دهید. از این موکاپ برای نمایش استایل و قالب‌بندی متن، تصاویر و نمودارها استفاده کنید.

موکاپ کاور کتاب و مجله

آیا به دنبال یک طرح جذاب برای کاور کتاب یا مجله خود هستید؟ این موکاپ کتاب و دفتر با جزئیات دقیق و واقع‌گرایانه به شما کمک می‌کند تا یک کاور جذاب و متفاوت بسازید.

موکاپ دفترچه یادداشت

دفترچه یادداشت خود را به سطحی جدید ببرید. این موکاپ به شما این امکان را می‌دهد که جزئیات نمایشی از دفترچه یادداشت خود را ببینید و از طرح خلاقانه و شگفت‌انگیز آن لذت ببرید.

موکاپ دفتر طراحی

آیا یک دفتر طراحی خلاقانه می‌خواهید؟ این موکاپ دفتر طراحی به شما این امکان را می‌دهد تا با جزئیات به طراحی دفتر خود بپردازید و یک اثر هنری ایجاد کنید.

موکاپ جلد دفتر

از این موکاپ برای نمایش واقعی و حرفه‌ای جلد دفتر خود استفاده کنید. این موکاپ با جزئیات دقیق به شما این امکان را می‌دهد تا طرحی جذاب و کاربرپسند ایجاد کنید.

دانلود موکاپ دفتر سیمی

اگر به دنبال یک دفتر سیمی و کارآمد هستید، این موکاپ به شما این امکان را می‌دهد تا نحوه نمایش دفتر سیمی خود را بررسی کنید و به طراحی آن اضافه‌ای بدهید.

موکاپ دفتر یادداشت

با این موکاپ دفتر یادداشت، می‌توانید به زیبایی و سادگی دفتر یادداشت خود را نشان دهید. از این موکاپ برای نمایش طرح داخلی و خارجی دفتر یادداشت خود استفاده کنید.

موکاپ کتاب و دفتر لایه باز

این موکاپ با لایه‌های باز به شما این امکان را می‌دهد که به آزادی کامل در طراحی کتاب و دفتر پرداخته و یک اثر هنری منحصر به فرد ایجاد کنید.

موکاپ صفحات کتاب و دفتر

این موکاپ صفحات کتاب و دفتر به شما امکان می‌دهد تا به دقت به صفحات داخلی کتاب و دفتر نگاه کنید و از طرح و قالب‌بندی آن‌ها لذت ببرید.

موکاپ کتاب افقی لایه باز

آیا به دنبال یک کتاب افقی خلاقانه هستید؟ این موکاپ با لایه‌های باز به شما این امکان را می‌دهد که به اندازه کافی خلاق باشید و یک کتاب افقی دلخواه بسازید.

دانلود موکاپ سررسید

این موکاپ سررسید به شما امکان می‌دهد تا به زیبایی نحوه طراحی سررسید خود را بررسی کنید و از طرح متفاوت و جذاب آن لذت ببرید.

موکاپ دفتر با جلد سخت

دفتری با جلد سخت و شیک می‌خواهید؟ این موکاپ به شما این امکان را می‌دهد که جزئیات جلد دفتر خود را با دقت بسازید و یک دفتر با ارزش ایجاد کنید.

دانلود موکاپ کتاب باز

اگر به دنبال یک کتاب باز و جذاب هستید، این موکاپ با جزئیات دقیق به شما این امکان را می‌دهد که به طراحی داخلی و خارجی کتاب دقت کنید و از آن لذت ببرید.

موکاپ دفتر سفید با جلد لمینت

دفتری سفید با جلد لمینت و براق دوست دارید؟ این موکاپ به شما این امکان را می‌دهد تا طراحی لمینت شده و جذاب دفتر خود را ارتقاء دهید.

ساخت موکاپ کتاب و دفتر خلاقانه

اگر به دنبال یک موکاپ کتاب با طراحی بسیار خلاقانه هستید، این موکاپ به شما امکان می‌دهد تا به ابعاد هنری خود ابراز بدهید و یک کتاب منحصر به فرد ایجاد کنید.