کارت ویزیت آرایشگاه زنانه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت کافی شاپ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت ماساژ درمانی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت آبی و سفید

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت تجهیزات پزشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت نوشت افزار

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی و بنفش

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت زرشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت نوشت افزار

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت رنگ ابزار

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت ابزار فروشی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و صورتی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت نوشت افزار

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت آبی و سفید

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای و فیروزه ای

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت قهوه خانه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت طلایی و مشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و مشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت کافی شاپ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مبل فروشی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مبلمان

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت جواهر فروشی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت گالری ماشین

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت نمایشگاه کامیون

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت اتو گالری

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت راه سازان

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت فیروزه ای و خاکستری

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای با طرح ساده

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت با طرح باربری

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و سرمه ای با طرح ساده

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و نارنجی رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی و آبی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت بنفش و طوسی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سبز با طرح آرایشگاه

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای و آبی رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت بازار خودرو

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای و سفید رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت آبی با طرح مهندسی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت قرمز با طرح برج

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و قرمز با طرح شهر

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت با طرح آسمان خراش

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی و فیروزه ای

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی و آبی با طرح شهر

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت شهر مشکی

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت با طرح دختر زیبا

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و سرمه ای رنگ ساده

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت خاکستری و مشکی رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و سرمه ای رنگ

۳۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

طرح کارت ویزیت لایه باز با امکان ویرایش کامل

کارت ویزیت‌ها یکی از ابزارهای بسیار مهم در تبلیغات و تعریف هویت شخصی و کسب و کار هستند. طراحی کارت ویزیت با کیفیت و جذاب می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تجذر و تاثیر گذاری شما به مشتریان داشته باشد.

طرح‌های ویزیت کارت لایه باز ما با جزئیات دقیق و طراحی هنری توسط تیم مجرب طراحی تیک طرح آماده شده‌اند. این طرح‌ها دارای لایه‌های قابل ویرایش هستند که به شما اجازه می‌دهد تا به سهولت جزئیات اطلاعات تماس و طراحی خود را تنظیم کرده و طرحی شخصی‌سازی شده را برای کسب و کارتان ایجاد کنید.

با دانلود فایل‌های لایه باز ویزیت کارت از تیم طراحی تیک طرح، شما می‌توانید به راحتی طرح‌ها را ویرایش کرده و تغییراتی که به ذهنتان می‌رسد را انجام دهید. از طراحی شما تا انتخاب رنگ‌ها و فونت‌ها، همه چیز به دست شماست تا یک ویزیت کارت به زیبایی منحصر به فرد را خلق کنید.

طراحی کارت ویزیت؛ تاثیر کارت ویزیت بر بازاریابی

آیا به دنبال طراحی کارت ویزیت حرفه‌ای و چاپ با کیفیت عالی هستید؟ ما خدمات طراحی کارت ویزیت، انواع مختلف الگوی کارت ویزیت برای چاپ را به صورت آنلاین و در دفاتر تهران، ترکیه، قم و خوزستان ارائه می دهیم. با ترفندهای کارت ویزیت حرفه‌ای، هویت برندتان را به راحتی تقویت کنید. قیمت چاپ کارت ویزیت ما بسیار مناسب است و می‌توانید آنلاین طراحی کارت ویزیت خود را سفارش دهید. خدمات ما شامل طراحی لوگو برای کارت ویزیت و طرح‌های متنوع در زمینه های مختلف نیز می‌شود. با خدمات ما، بهترین ابزارها برای بازاریابی با کارت ویزیت در اختیار شماست. اگر دوست داشتید، مطلب منتشر شده ما در سایت Medium را مطالعه و برای دیگران به اشتراک بذارید.

طراحی کارت‌های ویزیت

طرح کارت ویزیت می تواند هم بصورت افقی طراحی شود هم بصورت عمودی و این یک امر سلیقه ای می باشد . در مجموعه طرح های چاپی در سایت ما ، هر دو نوع کارت ارائه شده تا هر قشری با هر سلیقه ای بتواند طرح کارت لایه باز خود را یافته و بتواند دانلود کرده و استفاده نماید . طرح کارت لایه باز ، تماما با فرمت PSD طراحی و ارائه شده اند و شما برای ویرایش و شخصی سازی این طرح ها ، نیاز به نرم افزار ادوب فتوشاپ دارید تا بتوانید نمونه کارت لایه باز خود را ویرایش نمایید. ویزیت کار‌ها ، امروزه در دنیای تبلیغات امری مهم و تاثیر گذار به حساب می آید و نشان دهنده هویت و شخصیت یک کسب و کار می باشد ولی صاحبان اغلب کسب و کارها ، به این مهم توجه نمی نمایند و حتی اغلب ، طراحی کارت خود را بدون هیچ توجهی و حتی گاها بصورت تلفنی سفارش می دهند ولی ما به شما پیشنهاد می دهیم حتما طراحی کارت خود را دست کم نگیرید و حتما از نمونه کارت‌های ویزیت آماده در سایت ما دیدن نمایید تا بتوانید از آنها استفاده کرده و بتوانید ایده های جالبی بگیرید.

انواع طرح کارت ویزیت لایه باز

طرح لایه باز کارت ویزیت از تیم طراحی تیک طرح ابزاری است که به شما امکان می‌دهد که به سرعت و با کیفیت بالا کارتی را طراحی کرده و به نمایندگی شخصیت و کیفیت کسب و کارتان پیوسته و طراحی منحصر به فرد خود را به جامعه نمایش دهید.

کارت ویزیت آرایشگاه زنانه

در صورتی که آرایشگاه زنانه دارید و به دنبال یک کارت ویزیت زیبا برای معرفی کسب و کار خود هستید، طرح‌های کارت ویزیت آرایشگاه زنانه را از ما دانلود کنید.

طرح کارت ویزیت عکاسی

برای عکاسان حرفه‌ای، کارت ویزیت عکاسی ابزار بسیار مهمی در تبلیغات و ارتباط با مشتریان است. طرح‌های کارت ویزیت عکاسی ما بسیار جذاب و کارآمد هستند.

کارت ویزیت آرایشگاه مردانه

آرایشگاه‌های مردانه نیز به کارت ویزیت برای جلب مشتریان و ارتباط بهتر با آن‌ها نیاز دارند. طرح‌های کارت ویزیت آرایشگاه مردانه ما مناسب این منظور هستند.

طرح کارت ویزیت مشاور املاک

مشاوران املاک به کارت ویزیت برای ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات خود نیاز دارند. طرح‌های کارت ویزیت مشاور املاک ما مناسب این حرفه هستند.

کارت ویزیت لوازم خانگی

برای فروشگاه‌ها و کسب و کارهای مرتبط با لوازم خانگی، کارت ویزیت مهمی برای تبلیغات و معرفی محصولات است. طرح‌های کارت ویزیت لوازم خانگی ما بسیار شیک و کاربردی هستند.

طرح کارت ویزیت کاشت ناخن

آرایشگران و تخصصی‌های کاشت ناخن به کارت ویزیت برای جذب مشتریان نیاز دارند. کارت ویزیت کاشت ناخن از طراحی‌های ما برای شما می‌تواند بهره‌برداری کند.

کارت ویزیت دوربین مداربسته

در صورتی که در صنعت دوربین‌های مداربسته فعالیت می‌کنید، کارت ویزیت دوربین مداربسته با طراحی مناسب به کسب و کار شما کمک خواهد کرد.

طرح کارت ویزیت فست فود

در صنعت فست فود، کارت ویزیت می‌تواند نقش مهمی در معرفی رستوران یا فست فود شما داشته باشد.

با انتخاب تیم طراحی تیک طرح، به تجربه‌ای جدید از طراحی کارت‌های ویزیت با کیفیت و اختصاصی دست خواهید یافت. از اینجا شروع کنید و طرح‌ کارت خود را ایجاد و به اشتراک بگذارید.