کارت ویزیت مبل فروشی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مبلمان

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت جواهر فروشی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت گالری ماشین

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت نمایشگاه کامیون

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت اتو گالری

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت راه سازان

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت فیروزه ای و خاکستری

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای با طرح ساده

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت با طرح باربری

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و سرمه ای با طرح ساده

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و نارنجی رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی و آبی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت بنفش و طوسی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سبز با طرح آرایشگاه

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای و آبی رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت بازار خودرو

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای و سفید رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت آبی با طرح مهندسی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت قرمز با طرح برج

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و قرمز با طرح شهر

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت با طرح آسمان خراش

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی و فیروزه ای

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی و آبی با طرح شهر

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت شهر مشکی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت با طرح دختر زیبا

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و سرمه ای رنگ ساده

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت خاکستری و مشکی رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و سرمه ای رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و قرمز

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت خاکستری

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت فست فود

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای با مثلث سفید

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت کولر گازی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای و خاکستری

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی و زرد

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت باشگاه بدنسازی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت راه راه

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت قرمز و مشکی با طرح شهر

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سرمه ای و بنفش

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت قرمز و مشکی رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت خاکستری و مشکی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت سفید و مشکی با موج سبز

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت مشکی با حاشیه سبز

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت آبی خانم مهندس

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت آبی و مشکی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت ساده سفید و سبز رنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

کارت ویزیت قرمز و مشکی

۲۰,۰۰۰ تومان

در این مطلب و پست جدید، یک کارت ویزیت جدید و زیبا برای شما همراهان همیشگی آماده شده است .…

دانلود طرح کارت ویزیت

کارت ویزیت ها ، ساده ترین ابزاری هستند که معمولا ما برای معرفی برند و کسب و کار خود از آن استفاده می نماییم . پس طرح کارت ویزیت هر چقدر که زیبا و جذاب تر باشد تاثیر گذاری آن نیز بر روی مشتریان بیشتر خواهد بود. در طراحی کارت ویزیت ، از عناصری مانند لوگو شرکت ، اطلاعات تماس و . . . استفاده می شود . کارت ویزیت ها در ابعاد و جنس های مختلفی چاپ می شوند. ما در این بخش ، تلاش نموده ایم طرح کارت ویزیت لایه باز در رنگ ها ، طرح ها و ابعاد مختلف برای شما گردآوری و ارائه نماییم تا زمان طراحی کارت ویزیت بتوانید از آرشیو نمونه کارت ویزیت لایه باز حرفه ای استفاده نمایید. در طراحی نمونه کارت ویزیت لایه باز ، باید تمامی اصول حرفه ای گری رعایت شود تا بتواند بیننده را مجذوب خود ساخته و تاثیر گذاری کافی داشته باشد.

طراحی کارت ویزیت

طرح کارت ویزیت می تواند هم بصورت افقی طراحی شود هم بصورت عمودی و این یک امر سلیقه ای می باشد . در مجموعه طرح لایه باز کارت ویزیت با فرمت PSD در سایت ما ، هر دو نوع کارت ویزیت ارائه شده تا هر قشری با هر سلیقه ای بتواند طرح کارت ویزیت لایه باز خود را یافته و بتواند دانلود کرده و استفاده نماید . طرح کارت ویزیت لایه باز ، تماما با فرمت PSD طراحی و ارائه شده اند و شما برای ویرایش و شخصی سازی این طرح ها ، نیاز به نرم افزار ادوب فتوشاپ دارید تا بتوانید نمونه کارت ویزیت لایه باز خود را ویرایش نمایید. کارت ویزیت ، امروزه در دنیای تبلیغات امری مهم و تاثیر گذار به حساب می آید و نشان دهنده هویت و شخصیت یک کسب و کار می باشد ولی صاحبان اغلب کسب و کارها ، به این مهم توجه نمی نمایند و حتی اغلب ، طراحی کارت ویزیت خود را بدون هیچ توجهی و حتی گاها بصورت تلفنی سفارش می دهند ولی ما به شما پیشنهاد می دهیم حتما طراحی کارت ویزیت خود را دست کم نگیرید و حتما از نمونه کارت ویزیت آماده در سایت ما دیدن نمایید تا بتوانید از آنها استفاده کرده و بتوانید ایده های جالبی بگیرید.

كارت ويزيت لايه باز

طرح کارت ویزیت های ارائه شده در این قسمت ، معمولا بصورت عمومی بوده و شما می توانید با درج عکس کسب و کار خود در بخشی از این طرح کارت ویزیت ، آن را در صنف کسب و کار خود استفاده نمایید . در صورتی که شما به دنبال طرح لایه باز کارت ویزیت می باشید و کارت ویزیت لایه باز را طبق سلیقه خودتان ویرایش و استفاده نمایید با دانلود کارت ویزیت از این بخش سایت این امکان برای شما فراهم می باشد. فایل لایه باز کارت ویزیت ، شامل کارت ویزیت شیک ، و کارت ویزیت جدید بوده و کارت ویزیت رایگان ارائه شده در این بخش مناسب تمامی کسب و کارها می باشد.